Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Eisma Media Groep, d.d. mei 2021

Download deze leveringsvoorwaarden als PDF-bestand.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Eisma Media Groep B.V. (KvK: 01000518), Eisma Bouwmedia B.V. (KvK: 30066670), Eisma Businessmedia B.V. (KvK: 01010690), Eisma Edumedia B.V. (KvK: 23064207), Eisma Industriemedia B.V. (KvK: 65199030) en Eisma Horsesmedia B.V. (KvK: 65213572) en zijn van toepassing op alle uit hoofde van deze overeenkomsten uitgevoerde leveranties c.q. verrichte diensten en/of werkzaamheden.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden -waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan- van de wederpartij maken geen deel uit van de aanbieding of overeenkomst en binden ons derhalve niet, tenzij wij deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard, in welk geval deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven en bij tegenstrijdigheden prevaleren.

1.3 Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.

2. AANBOD, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijven ons (intellectueel) eigendom en dienen op eerste verlangen geretourneerd te worden.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling door de wederpartij en onze aanvaarding van de bestelling. De wederpartij aanvaardt deze algemene voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling. Indien een aanbod door de wederpartij wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen 3 dagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen.

2.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend ter onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor volledige nakoming van de overeenkomst.

2.6 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat wel aan betalings -als aan overige verplichtingen- voldaan zal worden.

2.7 Wij hebben het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.

3. PRIJZEN EN FACTURERING

3.1 Verkoop en levering c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Wij zijn gerechtigd de prijzen jaarlijks of tussentijds te wijzigingen indien externe factoren hier aanleiding toe geven.

3.2 In artikel 3.1 bedoelde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief administratie/verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

3.3 Facturering geschiedt zo spoedig mogelijk na levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. LEVERING EN LEVERTIJD

4.1 Levering vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Werkzaamheden worden binnen 30 dagen na opdracht aangevangen tenzij andere termijnen worden overeengekomen. Indien de wederpartij geen woon- of vestigingsplaats in Nederland heeft, zullen wij zo spoedig mogelijk de goederen leveren c.q. met de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten aanvangen. Overeengekomen termijnen hebben nimmer te gelden als fatale termijnen.

4.2 Online diensten waaronder digitale abonnementen worden geleverd middels het verschaffen van inloggegevens en het verlenen van online toegang.

4.3 Een verstrekte opdracht of bestelling kan binnen veertien dagen na bestelling c.q. opdracht kosteloos worden geannuleerd. Wordt er reeds met uw toestemming tijdens de bedenktijd een aanvang genomen met de uit te voeren werkzaamheden dan zijn wij gerechtigd om voor deze werkzaamheden redelijke kosten in rekening te brengen als u van uw bedenktijd gebruik maakt. Neemt u een online dienst af en verkrijgt u tijdens de bedenktijd van 14 dagen direct toegang, dan zijn wij gerechtigd om voor dit gebruik redelijke kosten in rekening te brengen als u van uw bedenktijd gebruik maakt.

4.4 Indien levering c.q. verrichting niet binnen de in artikel 4.1 bedoelde termijn van dertig dagen kan plaatsvinden, zullen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zeven weken na ontvangst van de bestelling, aan de wederpartij de verwachte leverings- c.q. verrichtingsdatum schriftelijk dan wel mondeling meedelen. Gedurende 8 dagen na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren. Deze verklaring moet schriftelijk geschieden en dient uiterlijk op de achtste dag na die van ontvangst van de in artikel 4.2 bedoelde mededeling door ons te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de wederpartij de overeenkomst niet meer kan ontbinden wegens te late levering van de goederen c.q. verrichting van de werkzaamheden en/of diensten en evenmin om deze reden schadevergoeding van ons kan vorderen. Vorenstaande geldt niet indien de latere levering te wijten is aan wijzigingen in de bestelling opgegeven door de wederpartij.

5. OVERMACHT

5.1 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid die ons niet kan worden toegerekend en die de levering van goederen c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst. De wederpartij kan in geval van overmacht geen vergoeding van door hem geleden schade van ons vorderen.

5.2 In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de in artikel 4.1 bedoelde termijn van 30 dagen te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. verrichting geldt. Wij zijn verplicht aan de wederpartij onverwijld schriftelijk of mondeling de vertraging alsmede de reden daarvan mee te delen.

5.3 Na ontvangst van de in artikel 5.2 bedoelde mededeling is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst zonder kosten eenzijdig schriftelijk ontbonden te verklaren, indien in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden verlangd dat hij de goederen c.q. werkzaamheden en/of diensten als gevolg van de vertraging alsnog accepteert. Op deze verklaring is artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing.

6. RECLAMES

6.1 De wederpartij dient klachten over de aan hem/haar geleverde goederen c.q. de ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen 8 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. het uitgevoerde werk is opgeleverd schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan ons mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken in/aan de geleverde goederen c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten vervalt.

6.2 Indien aan de wederpartij andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen zijn geleverd, is de wederpartij gerechtigd deze goederen aan ons retour te zenden. De kosten van een dergelijke retourzending zijn voor onze rekening.

6.3 De wederpartij is verplicht de door hem retour te zenden goederen in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gekomen goederen zijn wij, indien wij de retourzending gegrond achten, uitsluitend gehouden de door de wederpartij bestelde goederen alsnog te leveren. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de dientengevolge door de wederpartij geleden schade. Deze bepaling is niet van toepassing op maatwerk. De kosten van een retour zending komen voor rekening van de wederpartij ook indien dit binnen de bedenktijd van artikel 4.3 plaats vindt.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN (AANVULLENDE) ZEKERHEID

7.1 Wij behouden ons de eigendom van alle geleverde goederen voor, zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van enige overeenkomst van leve-ranties van goederen en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten. Vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

7.2 Zolang de wederpartij nog geen eigenaar van de goederen is, is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de goederen te beschikken.

7.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te doen halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,00 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

7.4 In geval van doorverkoop door de wederpartij van niet of niet volledig betaalde goederen is de wederpartij aansprakelijk voor de eventuele schade die hierdoor wordt geleden.

8. BETALING, RENTE EN KOSTEN, ONTBINDING OVEREENKOMST

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 Voor online diensten, abonnementen en producten wordt gebruik gemaakt van automatische incasso. Hiervoor wordt van de wederpartij een SEPA-machtiging verzocht. Op basis van deze machtiging zullen de overeengekomen vergoedingen automatisch door ons worden geïncasseerd.

8.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens ons te verrekenen met een vordering van de wederpartij op ons uit welken hoofde dan ook.

8.4 Wij hebben het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van de wederpartij te verlangen.

8.5 In het geval van overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande mededeling of sommatie vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand beschouwd. Indien een machtiging voor automatisch incasso is afgegeven en de automatische incasso door toedoen van de wederpartij niet kan worden uitgevoerd, wordt dit als een overschrijding van de betalingstermijn beschouwd.

8.6 Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de wederpartij rustende verplichting jegens ons, zijn wij gerechtigd, aan de wederpartij de gerechtelijke kosten en buitenrechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen, onverminderd ons recht om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen, indien deze dit bedrag te boven mochten gaan.

8.7 Onverminderd het in dit artikel bepaalde zijn wij bij niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de koper rustende verplichting gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht om vergoeding van de door ons ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade op de wederpartij te verhalen.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

9.1 Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door ons geleverde goederen of verrichte werkzaamheden en/of diensten aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen dan wel het gevolg zijn van verkeerde levering, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

9.2 Indien onze verzekering om enige reden geen dekking biedt, dan wel de schade geheel of ten dele niet uitkeert, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen en/of diensten.

9.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor door de wederpartij dan wel enige derden geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door ons geleverde goederen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

9.4 De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aan ons aangeleverde materialen, content en informatie die door ons wordt gebruikt om de verkregen opdracht uit te voeren. De wederpartij staat er voor in dat met gebruik van de aangeleverde materialen, content en informatie geen rechten van derden worden geschonden en geen regels of relevante normen worden overschreden. De door ons opgeleverde content dient altijd te worden goedgekeurd door de wederpartij voordat deze content extern wordt gepubliceerd. De wederpartij is eindverantwoordelijke voor de publicatie.

9.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor door de wederpartij dan wel enige derde geleden schade, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de wederpartij of enige derde van door ons geleverde goederen en/of diensten.

9.6 De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enigerlei schade, die het gevolg is of samenhangt met onze levering van goederen en/of diensten.

10. VOORBEHOUD VAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten, waaronder gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons of onze toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepassing van artikel 8 Auteurswet wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of in de wet nadrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de wederpartij tot verveelvoudiging van gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is verboden. Een aan de wederpartij toekomend recht of gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden en beperkt zich tot normaal gebruik van het geleverde of ter beschikking gestelde. Het gebruiksrecht beperkt zich voorts tot het in de overeenkomst genoemde doel, medium, aantallen of tijdsduur, of enige andere wijze van beperking van de omvang.

10.3 De wederpartij vrijwaart ons voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door de wederpartij of door de wederpartij ingeschakelde derden geleverde materialen. Wij staan er niet voor in dat gebruikte materialen vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten of dat derden gerechtigden hebben ingestemd met het voorgenomen gebruik.

10.4 Wij zijn gerechtigd op ieder moment het gebruiksrecht om voor ons moverende redenen in te trekken nadat hiertoe door ons aan de wederpartij schriftelijk mededeling is gedaan van het voornemen tot intrekking van het gebruiksrecht.

11. PRIVACY & AVG

11.1 Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het leveren van onze producten en diensten of als hier uitdrukkelijke voorafgaande toestemming voor is verleend door de betrokkene. Wij zullen de persoonsgegevens niet aan andere personen of partijen verstrekken tenzij dit verwerkers zijn waarmee een schriftelijke verwerkersovereenkomst is gesloten en deze verwerking past binnen het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

11.2 Wij verwerken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden anders dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. De persoonsgegevens zullen afdoende worden beveiligd en worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. Op verzoek van betrokkene zullen wij inzage geven in zijn/haar persoonsgegevens die door ons verwerkt zijn. Verzoeken van betrokkene tot wijziging of verwijdering van persoonsgegevens zullen wij op correcte wijze uitvoeren.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

12.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980; TRB 1981, 184; 1986, 61).

12.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is wegens strijd met de wet, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

12.3 Terzake van uitleg van internationale handelstermen zijn “incoterms” zoals samengesteld door de internationale Kamer van Koophandel te Parijs (ICC) van toepassing.

12.4 De algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing en deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

12.5 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

B. BIJZONDERE BEPALINGEN

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 De algemene bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op de in deze bijzondere bepalingen geregelde aangelegenheden, voor zover hiervan in de bijzondere bepalingen niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

1.2 Abonnementen worden bij uitsluiting aangegaan met Eisma Media Groep B.V., die de uitvoering van de abonnementen met instemming van de abonnee uitbesteedt aan de toepasselijke groepsvennootschap, die de titel beheert.

2. TIJDSCHRIFTABONNEMENTEN

2.1 Abonnementen op tijdschriften lopen per abonnementsjaar en worden vóór of aan het begin van elk abonnementsjaar voor het volledige abonnementsjaar gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De abonnementsprijs is inclusief omzetbelasting en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Abonnementen op tijdschriften kunnen op elk gewenst moment aanvangen. Indien een abonnement niet aan het begin van het abonnementsjaar aanvangt zijn wij desalniettemin gerechtigd de abonnementskosten voor een geheel jaar in rekening te brengen.

2.3 De bij aanvang van het abonnement reeds verschenen afleveringen van het desbetreffende abonnementsjaar worden op verzoek geleverd, voor zover ten tijde van het verzoek nog voorradig. De voor deze nalevering verschuldigd abonnementsprijs is evenredig aan het reeds verstreken gedeelte van het desbetreffende abonnementsjaar. Facturering geschiedt zo spoedig mogelijk na levering.

2.4 Abonnementen op tijdschriften dienen uiterlijk een maand vóór het einde van het lopende abonnementsjaar schriftelijk te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor een termijn van twaalf maanden.

3. TIJDSCHRIFT- EN (KAART)SYSTEEM-ABONNEMENTEN MET PAGINAPRIJS

3.1 Abonnementen op tijdschriften en (kaart)systemen met een paginaprijs lopen per abonnementsjaar, doch kunnen op elk gewenst moment aanvangen. De abonnementsprijs is inclusief omzetbelasting, (eventuele) opbergmaterialen en exclusief administratie/verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Facturering geschiedt vóór of aan het begin van elke abonnementsperiode en geldt voor het volledige abonnementsjaar. Voor zover een abonnement niet aan het begin van een abonnementsjaar aanvangt, wordt het abonnement zo spoedig mogelijk na de eerste levering gefactureerd voor het op moment van aanvang nog resterende gedeelte van het desbetreffende abonnementsjaar.

3.3 De bij aanvang van het abonnement reeds verschenen afleveringen van het desbetreffende abonnementsjaar worden op verzoek geleverd, voor zover ten tijde van het verzoek nog voorradig. De voor deze nalevering verschuldigde abonnementsprijs is evenredig aan het reeds verstreken gedeelte van het desbetreffende abonnementsjaar. Facturering geschiedt zo spoedig mogelijk na levering.

3.4 Facturering van abonnementsgebonden goederen geschiedt door middel van een voorheffing op basis van het geschatte aantal te verschijnen pagina’s in het desbetreffende abonnementsjaar. Na afloop van het abonnementsjaar zal op basis van het werkelijke aantal verschenen pagina’s het teveel of te weinig in rekening gebrachte worden verrekend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

3.5 Abonnementen op een tijdschrift of kaartsysteem met een paginaprijs dienen uiterlijk een maand vóór het einde van het lopende abonnementsjaar schriftelijk te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd met een termijn van twaalf maanden.

4. ABONNEMENTEN OP BOEKENSERIES

4.1 Abonnementen op boekenseries omvatten de levering van nieuwe, op het moment van aanvang van het abonnement nog te verschijnen delen, nog te verschijnen herdrukken van reeds bestaande delen alsmede aanvullingen op reeds geleverde delen.

4.2 De bij aanvang van het abonnement reeds bestaande delen van een boekenserie worden op verzoek geleverd, voor zover ten tijde van het verzoek nog voorradig.

4.3 Facturering geschiedt voor ieder deel van een boekenserie afzonderlijk binnen twee maanden na levering daarvan.

4.4 Abonnementen op boekenseries dienen uiterlijk één maand voor het einde van het lopende abonnementsjaar schriftelijk te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor een termijn van twaalf maanden.

5. LOSBLADIGE UITGAVEN EN ONLINE DIENSTEN

5.1 Door de koop van een losbladige uitgave abonneert men zich tegelijkertijd tot wederopzegging doch tenminste voor een termijn van één jaar, te rekenen vanaf het moment van levering van de losbladige uitgave, op de voor de desbetreffende losbladige uitgave te verschijnen supplementen en afleveringen.

5.2 Facturering van de losbladige uitgaven, supplementen en afleveringen alsmede online diensten geschiedt zo spoedig mogelijk na levering. Online diensten worden geleverd middels het verschaffen van inloggegevens en het verlenen van online toegang.

5.3 Abonnementen op losbladige uitgaven alsmede online diensten dienen uiterlijk één maand voor het einde van het lopende (abonnements)jaar schriftelijk te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement of de dienst stilzwijgend wordt verlengd voor een termijn van twaalf maanden.

6. ADVERTENTIEPLAATSINGEN EN ADVERTORIALS

6.1 Opties op (specifieke) advertentieruimte, waaronder advertorials zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aan de wederpartij is meegedeeld, dat er advertentieruimte is gereserveerd en vervallen van rechtswege op de door ons aangegeven vervaldatum, indien de wederpartij de optie voordien niet heeft ingeroepen. Indien niet expliciet een vervaldatum is aangegeven, vervalt de optie op de vijftiende dag voorafgaand aan de desbetreffende uiterste aanleverdatum.

6.2 Indien wij proeven voor een advertentie of advertorial aan de wederpartij toezenden, zal deze dit per omgaande op fouten en gebreken onderzoeken en ons daarover informeren. Indien de wederpartij niet binnen drie dagen of zoveel korter als door ons daarbij is aangegeven, reageert, wordt het geacht te zijn goedgekeurd.

6.3 Het advertentiemateriaal dient conform de meest recente door ons bekendgemaakte specificaties te worden aangeleverd voor de sluitingstijd, zijnde het uiterste moment om plaatsing op de door de wederpartij gewenste datum te kunnen realiseren. Het risico van juiste en tijdige aflevering rust op de wederpartij. De wederpartij zal een advertentie niet in de huisstijl aanleveren van de uitgave waarvoor de advertentie is bestemd. Wij zijn gerechtigd om advertentiemateriaal dat niet aan vorenstaande voldoet niet te publiceren, dan wel de extra kosten in verband daarmee aan de wederpartij in rekening te brengen.

6.4 De wederpartij staat ervoor in dat digitaal aangeleverd advertentiemateriaal veilig is en geen schade kan toebrengen aan ons op straffe van aansprakelijkheid voor alle directe en indirecte schade die daardoor ontstaat.

6.5 De inhoud van het aan ons aangeboden advertentiemateriaal blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de wederpartij en mag geen uitingen bevatten in strijd met wet- en regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), inbreuk maken op rechten van derden of in strijd zijn met het imago van de uitgave of ons. De wederpartij vrijwaart ons zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door ons geleden of te lijden schade, waaronder begrepen de door ons daadwerkelijk gemaakte juridische kosten.

6.6 Wij hebben het recht om een advertentie(opdracht), waaronder mede begrepen wordt advertorials, te weigeren zonder verplicht te zijn tot opgave van redenen of op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de wederpartij, ook in geval van verlening van een optie.

6.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of het op andere wijze onbruikbaar worden van aangeleverd advertentiemateriaal. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke instructie vooraf geeft de wederpartij ons het recht om het advertentiemateriaal na plaatsing te vernietigen of te wissen.

6.8 Aangegeven voorkeuren voor een specifieke plaats binnen een uitgave kunnen door ons slechts worden gehonoreerd op basis van beschikbaarheid en kan leiden tot een meerprijs.

6.9 Hoewel wij ons best doen het aangeleverde advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven in een uitgave kunnen wij geen exacte reproductie garanderen en kunnen druk- en kleurafwijkingen optreden.

6.10 Wij behouden ons het recht voor om inhoud, vorm en formaat van advertenties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder zulks de wederpartij recht geeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met die advertentie gemoeide prijs.

6.11 Bij de plaatsing van een advertorial wordt te allen tijde de vermelding “Advertorial” of woorden van gelijke strekking geplaatst.

6.12 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, verlenen wij de wederpartij geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de advertentie aangeboden producten of diensten en zijn wij vrij om naar eigen inzicht advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in dezelfde uitgave te plaatsen.

6.13 De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor afdracht van eventuele licentiegelden aan rechthebbenden, dan wel hun vertegenwoordigers, zoals BUMA/STEMRA.

6.14 Door ons (mede) geproduceerde advertenties en advertorials blijven ons eigendom en het is de wederpartij niet toegestaan om deze zonder onze voorafgaande toestemming te gebruiken voor andere media en/of andere activiteiten.

7. VERHUURRECHTEN

7.1 Voor de verhuur van onze producten is onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist, met uitzondering van verbruiksmateriaal (zoals werkboeken), docentenhandleidingen, software en digitaal lesmateriaal.

8. CONTENT MARKETING

8.1 Een overeenkomst tot het uitvoeren van content marketing wordt aangegaan voor onbepaalde tijd dan wel tot het moment waarop de overeengekomen producten en/of diensten zijn opgeleverd.

8.2 Wij zullen de verkregen opdracht naar beste kunnen, inzicht en vermogen uitvoeren. Daarbij behouden wij de benodigde redactionele en creatieve vrijheid om de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren. Eventuele aanwijzingen van de wederpartij ten aanzien van de uit te voeren opdracht zullen ter harte worden genomen maar kunnen nimmer dwingend worden opgelegd.

8.3 Onder verwijzing naar artikel 9.4 van deze voorwaarden berust de aansprakelijkheid voor de aangeleverde materialen, content en informatie alsmede voor het eindresultaat bij de wederpartij.

8.4 Indien vereist zijn wij gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.